Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2018 г.


31.05.2018

По предложенията за цени предстои да бъдат проведени и обществени обсъждания

 

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2018 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“.

След прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на експертите се предлага   цените на топлинната енергия  за клиентите в София, Разград, Русе, Перник и Сливен да бъдат повишени  между 1 и 4%, като за София увеличението е с 1,44%.  Практически без  промяна остават  цените на парното и топлата вода във Варна, Габрово, Враца и Велико Търново, а за клиентите на услуги в Пловдив се предвижда намаляване на цената с 4%. Най-високо повишение на цената на топлоенергията се предлага за топлофикациите в Бургас – с 9%, и в Плевен – с 6%. В предложените от регулатора цени не е отразено предстоящото поскъпване на природния газ, който е основен ценообразуващ елемент и формира 60-70 на сто от крайната цена на топлофикационните услуги на дружествата.

В откритото заседание участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна – „Топлофикация-София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД и др.

Комисията проведе и открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2018-30.06.2019 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото среднопретеглено увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители на регулиран пазар е 1,89 %, се посочва в доклада на работната група. За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено увеличение на крайната цена на електроенергията с 1,7 %, на ЕВН – с 1,81 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 2,6 %. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и цените за мрежовите услуги Високо и Ниско напрежение и добавката „Задължение към обществото“. В откритото заседание участваха ръководствата на НЕК, ЕСО, АЕЦ Козлодуй, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и представители на електроразпределителни дружества. Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат писмено депозирани в Комисията и ще бъдат разгледани от работната група на регулатора.

На трето за деня заседание КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”. Указанията са приети от КЕВР  през 2015 г., но след последните съществени промени в Закона за енергетиката те следва да бъдат актуализирани. Целта на предлаганите промени е постигане на максимална яснота относно начина и методиката на определяне на цените, прозрачност на ценообразуващите елементи, публичност на процесите по формирането на обективни и недискриминационни цени, които отразяват действителните икономически обосновани разходи, както и осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и крайните клиенти. За централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, произвеждащи електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, КЕВР ежегодно ще определя премии за разликата между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин. 

В предвидения в нормативната уредба срок, Комисията ще проведе и обществени обсъждания по проектите за решения за цени, за участие в които ще бъдат поканени всички заинтересовани страни.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване от 1 юли 2018 г. на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на регулатора на 1.07.2018 г. и ще бъде публично обявено.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритите заседания и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.