Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ, ОЧЕРТАВАЩА РАМКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАПРЕД“


31.05.2018

„През следващите години България трябва да има нова енергийна стратегия, която да замени настоящата стратегия от 2011 г. Това е жизнено необходимо, тъй като българската енергетика навлиза в много важен етап и е необходим ясен консенсус в българското общество за посоката на нейното развитие за десетилетия напред“. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов на конференцията "Индустрия и енергетика 2018", организирана от индустриалния клъстер "Средногорие". В двете тематични сесии - „Енергийни регулации и пазари“ и „Енергийни предизвикателства пред Индустрия 4.0“, участваха представители на министерства, на енергийни компании, индустриални предприятия, висши училища и секторни асоциации, БСК, БТПП. Ликвидността и прозрачността са основните характеристики на свободния енергиен пазар и без тях е невъзможна интеграцията ни в регионалните енергийни пазари, подчерта доц. Иван Иванов в презентацията си на конференцията.  Той припомни, че първата стъпка за либерализацията на пазара беше направена със законодателни промени през 2007 г., откриващи правната възможност за неговото отваряне. През 2013 г. с други промени в Закона за енергетиката от регулирания пазар са извадени всички потребители на високо и средно напрежение, което създаде основата за развитие на свободната търговия. Подчертано беше, че КЕВР подкрепи активно тези процеси с приетата през 2015 г. нормативна база за старта на Българската независима енергийна борса като инструмент за осъществяване на организирана търговия на електрическа енергия. Данните показват, че търгуваният обем на борсата е нараснал значително - от 2,5 тераватчаса през 2016 г., до около 4,2 тераватчаса през 2017., посочи доц.Иванов.   Нараства и процентът на електроенергията, търгувана на свободния пазар, която през миналата година е била 57 на сто, а сега е над 60 на сто.  Същевременно доц. Иванов подчерта, че процесът на преминаване на потребителите на свободен пазар продължава и през миналата година своя доставчик на електроенергия са сменили около 13 500 клиенти. 

Председателят на КЕВР специално изтъкна ролята на последните законодателни промени от края на 2017 г. и от м. май 2018 г., с които беше даден силен тласък за повишаване на ликвидността на пазара на електроенергия. В резултат на тях всички производители с инсталирана мощност над 4 МВ са задължени да продават произведената от тях електроенергия на борсата.  Като един от ключовите въпроси при прехода на България към напълно либерализиран пазар на електроенергия на едро, председателят на КЕВР посочи въвеждането на модел за пазарна интеграция на производителите на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност над 4 МВт. Той  поясни, че в изпълнение на наскоро приетите законови промени, българският регулатор въвежда в подзаконовата нормативна база конкретни механизми и специална методика за определяне на прогнозна пазарна цена за отделните групи производители от ВЕИ. По този начин се премахват досегашните преференциални цени за тези производители, които вече ще получават премия.  Пазарната прогнозна цена ще се определя като произведение от коригиращ коефициент и прогнозната пазарна цена за базов товар. Същевременно прогнозната пазарна цена за базов пазар ще се определя на база на сключените форуърдни сделки за следващия ценови период, а коригиращият коефициент ще се формира като съотношение между постигнатата цена от съответните групи ВЕИ производители и постигнатата цена за базов товар през предходната календарна година на пазара  "ден напред".

Във връзка с гарантирането на прозрачността на свободния пазар на електроенергия, председателят на КЕВР подчерта голямото значение на новите правомощия на регулатора да разследва възможни пазарни злоупотреби - търговия с вътрешна информация и опити за манипулиране на пазара. Комисията ще има право да налага санкции при доказани нарушения, но те трябва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи. „Подобни правомощия, произтичащи от Регламента REMIT от 2011 г., имат и другите регулатори в ЕС, което е индикатор, че в Европа се отдава изключително значение на свободната и честна търговията на едро с електроенергия. По тази причина упреците, че Комисията "преяжда" с власт са неоснователни, тъй като българският регулатор всъщност прилага разпоредбите на европейското законодателство, което отчита важността на този сектор за всички сфери на обществения живот“, каза доц. Иван Иванов.  

В заключение на своето изказване на конференцията "Индустрия и енергетика 2018“ председателят на КЕВР потвърди волята на КЕВР да бъде активен участник в реформирането на българския електроенергиен пазар. „Със своята дейност ние ще подкрепяме последователно процеса на  либерализацията на пазара на основата на ясни правила и на нормативна база, отговаряща на всички европейски регламенти и директиви в областта на регулациите на енергийния сектор“, заяви той.