Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.


30.05.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на  „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, гр. Видин за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на ВиК дружеството Георги Владов.

В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021 г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия.   В изпълнение на законовите си функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 30.06.2016 г. на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, след извършени обстойни анализи, с решения от 29.06.2017 г. и 13.10.2017 г. Комисията двукратно го върна на заявителя с конкретни  указания за преработване и внасяне на необходимите промени. Окончателният преработен вариант на бизнес плана и на ценовото заявление бяха представени от „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД в КЕВР на 22.12.2017 г.  Те са съгласувани на 11.04.2018 г. с Решение на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Видин, с което асоциацията удостоверява, че предложената инвестиционна програма съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

Съгласно параметрите на бизнес плана през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 4,5 млн. лв., а в собствени активи - близо 2 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за водоснабдяване и отвеждане.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага за 2018 г. комплексната цена за доставяне на вода и отвеждане на вода за битовите клиенти и приравнените към тях да бъде в размер на 2,335 лв./куб.м. с ДДС. Предвидена е и цена за услугата отвеждане на води в размер на 0,28 лв./куб. м. Тя обаче ще влезе в сила от 2019 г., когато е предвидено да заработи новата пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Видин, изграждана по оперативна програма „Околна среда“, с бенефициент община Видин. В сравнение с действащата от 2016 г. цена от 2,22 лв./куб.м. с ДДС, комплексната цена на услугите за битовите потребители, снабдявани по помпажен способ, се увеличава с 5,18 %. По-високо увеличение се предлага за потребителите, които заплащат до момента цена за доставяне на вода по гравитачен способ. След въвеждането на принципа за единна цена на обслужваната територия, досегашната комплексна цена от 1,20 лв./куб. м. за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води се предвижда на нарасне с 94 % и да достигне 2,335 лв./куб. м. за трите вида услуги - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Предлаганата нова единна цена за битовите потребители е под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 3,91 лв./куб. м. за 2018 г., се посочва в доклада на работната група. КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК операторите за изпълнението на бизнес плановете, като в края на третата година ще извършва отделно подробен регулаторен преглед. В него регулаторът ще оцени изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции незабавно ще променя цените на  ВиК услугите и ще ги намалява. 

На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, гр. Видин Георги Владов заяви, че дружеството приема доклада на работната група за новия бизнес план. Според него той е разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки.  

След откритото заседание беше проведено обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, гр. Видин и за утвърждаване на цена на ВиК услуги. В обсъждането участваха заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - представители на МРРБ, на Омбудсмана на Република България,  Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“, областният управител на област Видин Албена Георгиева и главният секретар на Асоциацията по ВиК-Видин Цветанка Браткова. 

Според представителят на Омбудсмана, предвиденото увеличение на цените на ВиК услугите в областта не следва да бъде прието, тъй като е неблагоприятно за потребителите.  Обратното становище  изразиха представителите на двата браншови синдиката, според които цените на услугите неизбежно трябва да бъдат актуализирани, тъй като само по този начин могат да бъдат постигнати заложените цели в бизнес плана на дружеството и да бъдат осигурени планираните инвестиции.    Те отбелязаха също, че предлаганите цени на ВиК услугите са съобразени с прага за социалната поносимост за област Видин, определен от НСИ. Според синдикатите  предвидените средства за възнаграждения на периода 2017-2021 г. не са достатъчни и не гарантират устойчивост на персонала на дружеството.  Областният управител на Видин и председател на областната Асоциация по ВиК Албена Георгиева информира, че бизнес планът е съгласуван с 81% от гласовете на членовете на асоциацията и по него са проведени обществени обсъждания във всички общини на областта. Тя изрази подкрепа на заложените в него цели - постигане на високо качество на питейната вода, намаляване на загубите по мрежата и нарастване на инвестициите в публични ВиК активи. Според управителя на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД Георги Владов бизнес планът е резултат на доброто взаимодействие с КЕВР, синдикатите и Областната управа на Видин. Той увери, че ръководството на дружеството полага големи усилия за увеличаване възнагражденията на персонала, което да гарантира доброто ниво на предоставяните услуги.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на услугите на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, гр. Видин ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 21.06.2018 г. 

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.