Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „БЪЛГАРИЯ Е СРЕД СТРАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ПРЕИЗПЪЛНЕНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ“


14.05.2018

Председателят на енергийния регулатор беше сред ключовите говорители на Срещата на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите в ЕС

 

„Основната цел на мерките, заложени в законодателния Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, е декарбонизацията на европейската икономика и постигането на глобално лидерство на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници.  Фокус на пакета са потребителите, които се превръщат в активни участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ, както и повишаването на енергийната ефективност“. Това заяви председателят на  КЕВР доц. Иван Иванов на Срещата на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите в Европейския съюз, която бе част от официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС.

В своята презентация  в рамките на Третата сесия на форума, посветена на  пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия, председателят на енергийния регулатор посочи, че България е сред 11-те страни в ЕС, които са преизпълнили националните си цели по Пакета "20-20-20" за крайното потребление на енергия от възобновяеми източници. Благодарение на дългосрочните договори за задължително изкупуване на електроенергията от ВЕИ, на въведените преференциални цени и приоритетното диспечиране, страната ни вече е постигнала дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление от 18,2 %. Посочено беше, че България разполага със 701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител вятър, с 1043 МВт - от слънце, с 3204 МВт - от вода и със 78 МВт - от биомаса.  По този начин делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 мегавата е около 43 %.  Според  доц. Иван Иванов постигнатото от България в областта на ВЕИ дава реалната възможност страната ни да използва механизма за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия с други страни, които не са в състояние да изпълнят своите национални цели.  Като пример той посочи сключения договор между Естония и Литва, от една страна,  и Люксембург – от друга,  за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия от двете прибалтийски страни към Люксембург. „Механизмът на статистическите прехвърляния между държавите-членки на ЕС е възможност не само за сътрудничество и за изпълнение на националните им цели в областта на ВЕИ, но и за устойчиво развитие на целия сектор при изцяло пазарни условия, тъй като получените финансови средства отново трябва да се инвестират в нови ВЕИ мощности и с това да се увеличава техния  дял в енергийния микс на страните“, подчерта доц. Иван Иванов.

Като един от ключовите въпроси, които трябва да намерят решение при прехода на България към напълно либерализиран пазар на електроенергия на едро, председателят на КЕВР посочи необходимостта от въвеждане на модел за пазарна интеграция на производителите на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност над 4 МВт. Пред участниците в срещата той поясни, че след наскоро приетите законови промени, българският регулатор предстои да въведе в подзаконовата нормативна база конкретни механизми и по специална методика да определи прогнозна пазарна цена за отделните групи производители от ВЕИ. По този начин ще бъдат премахнати досегашните преференциални цени за тези производители, които вече ще получават премия. Предвижда се пазарната прогнозна цена да се определя като произведение от коригиращ коефициент и прогнозната пазарна цена за базов товар. Същевременно прогнозната пазарна цена за базов пазар ще се определя на база на сключените форуърдни сделки за следващия ценови период, а коригиращият коефициент ще се формира като съотношение между постигнатата цена от съответните групи ВЕИ производители и постигнатата цена за базов товар през предходната календарна година на пазара  "ден напред".

В заключение председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че по-нататъшното развитие на производството от ВЕИ е ключов фактор за постигане на целите, очертани в Пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и е в основата на протичащата в световен мащаб енергийна трансформация. Изтъкнато беше, че ВЕИ са ясната перспектива за световната енергетика и имат редица предимства в сравнение с  електроенергията, произвеждана от атомните централи.  Според него докато цената за производство на енергия от възобновяеми източници непрекъснато намалява, то цената на енергията, произведена от ядрени централи,  бележи тенденция към постепенно повишение. Посочени бяха изчисления, че при реализиране на проекта за АЕЦ "Белене“, прогнозната цена на произведен киловатчас електроенергия се очертава да бъде не по-малко от 8 евроцента. Доц. Иванов приведе също данни, че в САЩ цената на електроенергията от ВЕИ е близо два пъти по-ниска в сравнение с ядрената - 1 КВч от фотоволтаичните централи струва 5 американски цента, а при вятърните централи - 4 американски цента. Тенденцията за намаляване на цената на електроенергията, произведена от фотоволтаичните централи, се потвърждава и в Германия, където през последните две години тя бележи снижение с около 46 на сто. Според председателя на КЕВР неоспорим индикатор  в полза на развитието на ВЕИ са и направените инвестиции в двата сектора, които са значително по-високи в производството на електроенергия от възобновяеми източници.  Според доц. Иван Иванов тези всички тези факти утвърждават убеждението, че ЕС е избрал стратегически правилната посока, поставяйки си за цел лидерството в развитието и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. За България това ще доведе до по-голяма достъпност и децентрализация на енергийните източници, както и до по-висока енергийна независимост и сигурност, смята ръководителят на енергийния регулатор.