Новини

БЛИЗО 150 СА ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ ДО КЕВР ОТ КЛИЕНТИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН 2017-2018 г.


15.05.2018

147 са внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен сезон 2017-2018 г., показват резултатите от извършения обобщен анализ на регулатора. Изминалият отоплителен сезон е оценен като по-малко проблемен в сравнение с предходния, с изключение на аварията в „Топлофикация Перник“ АД, причинена от възникнал пожар на площадката на ТЕЦ “Република“, което доведе до сериозно нарушаване на топлоподаването през най-студените дни.

КЕВР има ясно определени регулаторни и контролни функции, които прилага в съответствие с нормативната уредба и вътрешните си правила. За всеки сигнал или жалба, които са от компетентността на Комисията, експертите на регулатора проучват фактите и обстоятелствата и предприемат съответните мерки. Извършени са проверки по документи, издадени са задължителни указания, а на едно дружество е проведена извънредна проверка. По част от образуваните преписки Комисията се е произнесла с решения, а други са в процес на проучване на обстоятелствата.

Най-голям е броят на жалбите срещу топлофикационните дружества през февруари и март 2018 г. - съответно 30 и 35. Най-малко жалби са постъпили в началото на отоплителния сезон -  за последното тримесечие на 2017 г. те са общо 48.

Извършеният анализ показва, че относително най-висок е делът на жалбите и сигналите, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия, което е основа за изготвяне на месечните и изравнителни сметки – техният брой е общо 46. За влошено качество на топлоснабдяването са сигнализирали 24-ма потребители, а 23-ма са поискали информация или становище. За разглеждания период постъпилите жалби срещу действията на фирми, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия са 9 и по тях Комисията няма правомощия да се произнася. Съществен спад бележат жалбите, свързани с присъединяване, изкупуване на енергийни обекти, качество на търговските услуги  и несъгласие с нормативната уредба.

От внесените в КЕВР общо 147 жалби за периода октомври 2017 г. – април 2018 г., най-висок е техният брой срещу „Топлофикация София“ ЕАД. 73  са жалбите срещу най-голямата топлофикация в страната с около 440 000 клиенти, което е 49,6 % от общия брой на постъпилите жалби срещу дружествата. 

През отоплителния сезон срещу други топлофикационни дружества в Комисията са постъпили съответно :

       - 27 жалби срещу „Топлофикация Перник“ АД , свързани основно с аварията през м. февруари 2018 г.;

       - по 10 жалби – срещу „Топлофикация Русе“ АД и срещу „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ;  

       - 7 жалби срещу „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;  

       - 5 жалби срещу „Топлофикация ВТ“ АД ;

       - по 2 жалби - срещу Топлофикация Плевен“ ЕАД и срещу „Топлофикация Сливен“ ЕАД ;

       - 1 жалба - срещу „Топлофикация Бургас“ ЕАД

През периода в КЕВР не са постъпили жалби и сигнали срещу предоставяните услуги на „Топлофикация Враца“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД и „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД.

Анализът на отоплителния сезон показва тенденция към намаляване на жалбите по отношение на всички дружества, с изключение на „Топлофикация Перник“ АД, където Комисията извърши извънредна проверка. При нея беше установено, че дружеството е било в обективна невъзможност да подава топлинна енергия с изискуемите параметри в резултат на пожар, възникнал на 19.02.2018 г. на площадката на централата, при който са сериозно засегнати основни производствени съоръжения.

Във връзка със сигнали, постъпили от клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД за високи сметки за топлинна енергия за м. март 2018 г., КЕВР извърши проверка по документи. Установено е, че за периода 17.04.2018 – 26.04.2018 г. в дружеството са постъпили 26 писмени жалби, дружеството е отговорило по телефона на 755 въпроса за  дяловото разпределение на топлинната енергия и на 552 запитвания за дължими суми за м. март 2018 г. При проверките по писмените жалби не са констатирани грешки в прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, която е приложение към Наредба №16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката.

Основната причина за многобройните възражения на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД срещу фактурираната им топлинна енергия за м. март 2018 г. е фактът, че само 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия. Останалите 94% клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която Комисията няма правомощия да се произнесе. След отчет на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, тези клиенти ще получат информация за реалното си потребление през отоплителния сезон 2017-2018 и действителните задължения към „Топлофикация София“ ЕАД.