Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ВРЕМЕННИ МЕРКИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2014 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МРЕЖОВ КОДЕКС ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ


25.04.2018

КЕВР проведе обществено обсъждане на доклад на работната група за одобряване на ревизиран Втори годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за продължаване прилагането на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.  В съответствие с изискванията за публичност докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора. В обсъждането участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Мед груп“ и Българската газова асоциация.

Искането за одобряване на ревизирания Втори годишен доклад за продължаване прилагането на временни мерки е мотивирано от вносителя с все още ниската ликвидност на  краткосрочния пазар на едро с природен газ и липсата на достъп до платформа за търговия в  България и на съседните газови пазари, която отговаря на критериите на член 10 от Регламент (ЕС) № 312/2014. „Булгартрансгаз” ЕАД предлага за одобрение продължаването на изпълнението на няколко мерки, сред които Алтернатива на платформа за балансиране (съгласно член 48 от Регламента), Временна такса за дисбаланс (съгласно член 49 от Регламента), както и Толеранс/допустимо отклонение (съгласно член 50 от Регламента). Успоредно с това „Булгартрансгаз“ ЕАД  е предприел и други мерки с цел повишаване на краткосрочната ликвидност на пазара - установяването на ВТТ, необходима с оглед осигуряване на възможност за мрежовите ползватели и търговците да прехвърлят собствеността на природния газ помежду си и да минимизират дневните си дисбаланси; предоставяне на инструмент чрез платформата за резервиране на капацитет RBP за резервиране на капацитетни продукти за ден напред и в рамките на деня; осигуряване на благоприятна среда за търговия. От „Булгартрансгаз“ ЕАД предлагат прилагането на предложените временни мерки да бъде за максимално допустимия период до 15 април 2019 г. в съответствие с член 45, параграф 4 от Регламента, се посочва в доклада на експертите от работната група на регулатора.

В доклада си работната група на КЕВР подкрепя като обосновани изводите и мерките във Втория годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД предвид липсата на диверсификация на маршрутите и източниците за доставка, ограничения брой на ползвателите, които извършват дейност на краткосрочния газов пазар чрез ВТТ,  липсата на достъп до платформа за търговия в България и на съседните газови пазари, отговаряща на критериите по член 10 от Регламент (ЕС) № 312/2014.  Това налага продължаване прилагането на временните мерки съгласно Глава Х от Регламента и одобрени с Решение № ВМ-1 от 29.09.2015 г., както и предприемане от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на действия за балансиране с цел повишаване ликвидността на краткосрочния пазар на природен газ на едро.

По време на общественото обсъждане представителят на  "Булгаргаз" ЕАД Никола Николов заяви, че съгласно изготвения от дружеството анализ на входно-изходния модел, не е реалистично на пазара за природен газ да настъпи сериозна промяна и няма индикации  до 2022 г. неговата ликвидност да бъде подобрена. Направено беше предложение проблемът да бъде поставен пред ЕК с настояване срокът за прилагането на временните мерки да бъде допълнително удължен с 6-12 месеца. От Българската газова асоциация беше предложено временната такса за дисбаланс на "Булгартрансгаз" ЕАД да бъде премахната едва след въвеждането на платформата за търговия. В отговор експертът Петя Иванова от Булгартрансгаз“ ЕАД подчерта, че целта на Втория доклад за временни мерки е повишаването на ликвидността на газовия пазар у нас и създаването на стимули участниците да търгуват на ВТТ и впоследствие - на платформа за балансиране. Тя посочи, че временните такси за дисбаланс реално са стимул за търговците да търгуват помежду си, да използват виртуалните търговски точки и така да бъдат създадени нормални пазарни условия. Според данните на дружеството през 2017 година през виртуалните точки са реализирани едва три сделки с природен газ и в това отношение има голям потенциал. 

В изказването си на общественото обсъждане членът на КЕВР Александър Йорданов посочи, че прогнозите на „Булгаргаз“ ЕАД за развитието на газовия пазар у нас са твърде песимистични и като основен пазарен участник дружеството е в състояние да предприеме конкретни действия за подобряване на ситуацията.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмените си становища,  които регулаторът ще обсъди детайлно и ще изготви мотиви. Окончателното си решение във връзка с внесения от Булгартрансгаз“ ЕАД Втори годишен доклад КЕВР ще приеме на 17.05.2018 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.