Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ 11-ТЕ СТРАНИ В ЕС, КОИТО СА ПРЕИЗПЪЛНИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ЦЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ“


20.04.2018

„Основната цел на мерките, заложени в законодателния Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, е декарбонизацията на европейската икономика и постигането на глобално лидерство на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници.  Фокус на пакета е постигането на справедливи сделки за потребителите, които се превръщат в активни участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ, както и повишаването на енергийната ефективност“. Това заяви председателят на  КЕВР доц. Иван Иванов на конференцията  „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“, организирана от Българската фотоволтаична асоциация. Форумът е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС.

В презентацията си пред участниците в конференцията председателят на енергийния регулатор приведе статистически данни, които показват, че България е сред 11-те страни в ЕС,   преизпълнили своите национални цели по пакета "20-20-20" за производство на собствена възобновяема електроенергия. Благодарение на дългосрочните договори за задължително изкупуване на електроенергията от ВЕИ и на въведените преференциални цени, делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление на България вече достига 18,2 %. Доц. Иванов посочи, че страната ни разполага със 701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител вятър, с 1043 МВт - от слънце, с 3204 МВт - от вода и със 78 МВт - от биомаса.  По този начин делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 мегавата е около 43 %.  Според него постигнатото от България в областта на ВЕИ дава реална възможност за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия с други страни по подобие на сключения договор между Естония, Литва и Люксембург за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия от двете прибалтийски страни към Люксембург.  Механизмът на статистическите прехвърляния между държавите-членки на ЕС е възможност за сътрудничество и изпълнение на националните цели в областта на ВЕИ. Той предвижда, с оглед изпълнението на европейските цели, всяка държава да може да сключва споразумение с друга и да й прехвърля конкретно количество електроенергия от ВЕИ. Тези статистически прехвърляния осигуряват възможност и за устойчиво развитие на сектора на производство на електроенергия от ВЕИ при изцяло пазарни условия, тъй като получените финансови средства отново се инвестират в нови ВЕИ мощности.

Като един от ключовите въпроси, които трябва да намерят решение при прехода на България към напълно либерализиран пазар на електроенергия на едро, председателят на КЕВР посочи необходимостта от въвеждане на модел за пазарна интеграция на производителите на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност над 4 МВт. Разяснено беше, че за отделните групи производители предстои да бъде определена прогнозна пазарна цена като произведение от коригиращ коефициент и прогнозната пазарна цена за базов товар. Прогнозната пазарна цена за базов пазар ще се определя на база на сключените форуърдни сделки за следващ ценови период, а коригиращият коефициент ще се формира като съотношение между постигнатата цена от съответните групи ВЕИ производители и постигнатата цена за базов товар през предходната календарна година на пазара  "ден напред".

В заключение председателят на КЕВР подчерта, че по-нататъшното развитие на производството от ВЕИ е ключов фактор за постигане на целите, очертани в Пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и е сърцевината на протичащата пред очите ни енергийна трансформация в световен мащаб. Според него това ще осигури за България достъпност и децентрализация на енергийните източници, както по-висока енергийна независимост и сигурност.

„Презентация на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов на Конференцията  „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“