Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „КЕВР РЕДОВНО ПРОВЕРЯВА ДЕЙНОСТТА НА ЧЕЗ И ДРУГИТЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА“


03.04.2018

„От 2005 до 2018 година КЕВР (преди Държавната комисия за енергийно и водно регулиране) е извършила ежегодни проверки и одити на трите електроразпределителни дружества, в това число и на ЧЕЗ. Регулаторът следи дейността на лицензиантите и няма индикации за тежки нарушения на техните лицензионни задължения“. Това заяви председателят на Комисията Иван Иванов по време на изслушването във временната парламентарна комисия, която проучва фактите и обстоятелствата във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.  Тема на изслушването бяха резултатите от извършените през годините регулаторни проверки на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за периода от 2005 г. до настоящия момент.

По отношение на ЧЕЗ България, от 2005 година досега енергийният регулатор е наложил санкции на обща стойност 14,5 млн. лева, съобщи доц. Иван Иванов.  Във връзка с извършения през 2014 г. одит на "ЧЕЗ Разпределение България" АД регулаторът е издал 207 наказателни постановления и е наложил имуществени санкции за 4 140 000 лева.  През 2017 г. в енергийния регулатор са постъпили 190 жалби  срещу ЧЕЗ "Електро България" АД, а  срещу  "ЧЕЗ Разпределение България" АД - 364. Най-често те са били свързани с начина на отчитане и фактурирането на електрическата енергия, както и с качеството на електроенергията и на предоставяните услуги.  65 жалби са счетени от КЕВР за основателни и по тях на трите дружества на ЧЕЗ са дадени задължителни указания, посочи доц. Иванов.  Поради недопустимост разглеждането на 129 жалби е прекратено, а по 51 жалби Комисията е констатирала, че дружествата са изпълнили исканията на жалбоподателите. Производствата по други 50 жалби са прекратени, тъй като те се намират вече в съдебна фаза. 

През 2017 г. КЕВР е извършила проверка на трите електроразпределителни дружества в България във връзка с изпълнението на инвестиционните им програми, информира председателят на КЕВР. Констатирано е неизпълнение на размера на заложените от тях инвестиции, в резултат на което енергийният регулатор е редуцирал размера на необходимите им приходи с 33 млн. лв., като за ЧЕЗ България направената корекция е в размер на 8 млн. лв.

Председателят на енергийния регулатор информира членовете на парламентарната комисия, че са водени три процедури за отнемане на лиценз на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Две от тях са стартирали и съответно прекратени още през 2013 година. През 2014 година срещу „ЧЕЗ Електро“ АД е стартирала процедура за отнемане на лицензията по повод  прихващане на суми заради задължения на НЕК към дружеството.  Към този момент регулаторът е прекратил откритите по същия повод процедури по отношение на „EVN Снабдяване“ и „Енерго-Про Мрежи“, но  по отношение на ЧЕЗ процедурата продължава, тъй като  за  разлика от другите две дружества, компанията не е направила никакви плащания към НЕК.  

Във връзка с планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България  председателят на КЕВР подчерта, че сделката има частно правен характер и се касае за смяна на собственика на три енергийни дружества. „Смяната на собствеността сама по себе си не води до промяна на лицензията. Когато едно дружество има нов собственик, КЕВР продължава да изпълнява контролните си функции с цел да не допусне нарушаване на сигурността на енергийната система“, подчерта доц. Иван Иванов.  Той изтъкна, че регулаторът не притежава законови правомощия да се намеси в сделката преди нейното приключване, тъй като компанията-кандидат за придобиване на активите на ЧЕЗ не притежава лиценз и носител на лиценз са дружествата на ЧЕЗ. „При възникване на посочените в закона обстоятелства, КЕВР има правомощията да задейства процедура за назначаване на  особен управител на дружеството. Надявам се да не се стигне до такава ситуация и на този етап няма индикация за  такива съмнения“, каза председателят на КЕВР. Той заяви, че Комисията  ще се съобрази с мнението на народните представители и ще направи необходимото за ускоряване на работата за приключване на процедурата по отношение на лицензията на ЧЕЗ.