Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.


26.03.2018

Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на тримесечието, запазват се цените и на високоефективната електрическа енергия, произвеждана от топлофикациите с първично гориво природен газ

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІІ - то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В заседанието участваха представителите на вносителя на заявлението "Булгаргаз" ЕАД - Иван Иванов, началник управление „Лицензионна дейност“, и Анжела Славова, юрисконсулт на дружеството. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Цената на природния газ за второто тримесечие на 2018 г., да бъде в размер на 361,82 лв. за 1000 куб м.  или 34,04 лв. за MWh (без акциз и ДДС), се предлага в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2018 г. е с 2,6% по-висока от досегашната цена за І-то тримесечие на 2018 г. В заявлението си „Булгаргаз“ ЕАД поиска увеличението на цената да бъде 4,82 %, но работната група установи, че през 2017 г. дружеството е реализирало надвзет приход. В резултат на това регулаторът направи отрицателна корекция в размер на 5 284 583 лв. поради положителна разлика между прогнозните и отчетни разходи на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа през 2017 г.

Предложената цена от 361,82 лв. за 1000 куб м. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,42 лв./1000 nm3, както и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

На откритото заседание представителите на обществения доставчик изразиха несъгласие с предложената от работната група цена на природния газ за ІІ-то тримесечие, тъй като според тях това ще доведе до загуби на дружеството.

„Планираното увеличение на цената на природния газ е в размер под 5 на сто, което не дава нормативно основание за повишаване на цените на топлинната енергия през следващото тримесечие и те остават непроменени. Няма да има промяна и в цената на високоефективната електрическата енергия, произвеждана по комбиниран способ от топлофикационните дружества, използващи природен газ“, заяви след откритото заседание на Комисията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в отговор на въпроси на журналисти.

В срок до 27.03.2018 г. участниците в откритото заседание могат да внесат  писмено становище във връзка с констатациите и изводите в доклада на работната група. По всички направени възражения Комисията ще излезе с мотивирани становища в окончателното си решение за утвърждаване на цени на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2018 г., което ще бъде взето на закрито заседание на 30.03.2018 г.