Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР АКТИВНО СЪТРУДНИЧИ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И НЕГОВИТЕ СТАНОВИЩА СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ“


15.03.2018

„Взаимодействието на Комисията за енергийно и водно регулиране  с  организациите от неправителствения сектор има съществено значение за приемането на регулаторни решения, които са в полза на цялото общество. Ролята на това сътрудничество произтича както от разбирането на ЕС за необходимостта от обществен консенсус при създаването на интегрираните национални планове в сектор „Енергетика и климат“, така и от доказаната полза на подобна практика за формиране на балансирани решения в интерес на всички участници“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на дискусията "Ролята на неправителствените организации при формирането на енергийната политика", която е част от програмата на българското Председателство на Съвета на ЕС.

КЕВР не определя насоките за развитието на енергетиката, но нейната дейност има важно значение от гледна точка на провежданата регулаторна политика, подчерта доц. Иванов. Отчитайки това, законът регламентира ангажиментите на регулатора да поставя на обществено обсъждане и да взема предвид становища на неправителствения сектор в хода на провежданата процедура по приемане на решения. КЕВР организира открити заседания и обществени дискусии при приемането на обществено значими решения /цената на електроенергията и на природния газ/, при обсъждането на общи административни актове /общите условия в договорите между потребителите и лицензирани дружества/, както и при утвърждаването на подзаконови нормативни актове  /наредби, методики, правила и др./. Всички становища на неправителствения сектор, изразени по време на обсъжданията или впоследствие представени в писмен вид в утвърдените срокове, се отчитат от Комисията и по всяко от тях регулаторът излиза с мотивирани становища. „Регулаторът изцяло стъпва и на принципите на Четвъртия енергиен пакет /"Чиста енергия за всички европейци"/, в който основният фокус е поставен върху интересите на потребителите“, каза доц. Иван Иванов. Той допълни, че в изпълнение на политиката на публичност и прозрачност Комисията предварително публикува на интернет страницата си всички обсъждани проекти и излъчва заседанията си онлайн, което дава възможност на потребителите от цялата страна да следят нейната работа и да изпращат мнения по интересуващите ги въпроси. На институционално ниво КЕВР си взаимодейства тясно и с Комисията за защита на потребителите, с която са създадени съвместни експертни групи по отделни тематики, с оглед в максимална степен да бъдат отчетени интересите на жалващи се потребители.

„Взаимодействието с неправителствените организации и занапред ще има съществено значение в работата на КЕВР. За нас те са важен партньор при обсъждането на ключови решения в областта на регулаторната политика и сътрудничеството с тях може само да допринесе за постигането на добри резултати“, заяви в заключение председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.