Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“


14.03.2018

Регулаторът проведе обществено обсъждане и по проекти на Общи условия за продажба на топлинна енергия и Правила за работа с клиентите на „Топлофикация Сливен” ЕАД    

    На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работните групи във връзка със заявления на енергийни дружества за издаване, изменение и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. В съответствие с политиката на прозрачност, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а заседанията бяха излъчвани онлайн.

    Ръководството на „Актаел“ ЕООД приема без възражения доклада на работната група във връзка със заявлението за изменение/допълнение на лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група, стана ясно на първото открито заседание. След извършения правен и технически анализ работната група е установила, че дружеството отговаря на необходимите изисквания за сключване на сделки с електрическа енергия и за осъществяване на правата и задълженията на координатор.

    На второ открито заседание Комисията обсъди доклад по заявление на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“. Представителят на дружеството Галина Георгиева изрази съгласие с доклада на работната група.

    Проведено беше и открито заседание за обсъждане на доклад във връзка със заявление на „Еспада“ СРО за прекратяване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на което представляващият дружеството  адв. Никола Минчев изрази съгласие с изводите на работната група.

    Комисията проведе и обществено обсъждане на доклад по проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и проект на Правила за работа с клиентите и потребители на „Топлофикация Сливен” ЕАД. От официално поканените  институции и организации на работодателите, на обсъждането присъстваха представител на Омбудсмана и организацията „Граждански контрол“. От ръководството на дружеството информираха за предприети промени за подобряване на работата с клиентите. С потребителите на топлинна енергия се сключват индивидуални договори, което е довело до значително нарастване на техния брой и до двукратно увеличение на реализираните от дружеството приходи.

    Окончателно решение във връзка със заявленията за издаване, изменение и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“ КЕВР ще вземе на 29.03.2018 г. По проектите на Общи условия за продажба на топлинна енергия и на Правила за работа с клиентите и потребители на „Топлофикация Сливен” ЕАД,  регулаторът ще се произнесе с решение на закрито заседание на 18.04.2018 г.