Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД


08.03.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и проект на актуализиран списък. В съответствие с изискванията за прозрачност на дейността на държавните институции, докладът и проектът на актуализиран списък бяха предварително публикувани на интернет страницата  на КЕВР, а общественото обсъждане беше излъчено онлайн на сайта на регулатора. В обсъждането участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, на дружества в газовия сектор –„Дексия България“, „Енергико“ и „Мед Груп“.

В доклада на работната група се посочва, че  предложението на „Булгартрансгаз“  ЕАД е в изпълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009, във връзка с Регламент (ЕС) № 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи. Предвижда се обединяване на капацитета на двете физически точки на свързване между националната газопреносна мрежа и транзитната система на газоизмервателните станции (ГИС) Ихтиман“  и Лозенец“ в една виртуална точка  на свързване - „Трансферна точка национална-транзитна мрежи“. Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 са установяване на недискриминационни правила за достъп до газопреносни системи, установяване на недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечнен природен газ и до съоръженията за съхранение,  улесняване появата на функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ.

Въз основа на предоставените от газовия оператор данни и съществуващите нормативни документи, в доклада на експертите се обосновава необходимостта от предлаганата промяна и се посочва, че основна цел на „Булгартрансгаз“ ЕАД е да бъде улеснено икономичното и ефикасно използване на газопреносната система. Предвижда се максималният капацитет на виртуалната точка „Трансферна точка национална- транзитна мрежи“ да бъде предлаган за резервиране от всички  участници на пазара чрез стандартни процедури за разпределение на капацитет, което ще става чрез Регионалната платформа за резервиране (RBP). 

На проведеното обществено обсъждане участници в дискусията изразиха опасения, че е възможно предлаганите промени да не допринесат за прозрачност на пазара на природен газ. В разясненията си представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД припомниха, че заявлението за актуализация на списъка е в строго съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) No 715/2009. Газопреносният оператор е задължен да осигурява пълна прозрачност като във всеки момент публикува на Регионалната платформа за резервиране (RBP) информация за техническия, договорния и наличния капацитет. При обединяването на двете физически точки на свързване са отчетени и резултатите от извършените хидравлични изчисления с цел оптимално използване на капацитетите им.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да се възползват от правото да депозират писмени становища, като по всяко едно направено от тях предложение работната група на КЕВР ще се произнесе с мотиви. Окончателно решение Комисията ще приеме на закрито заседание на 29.03.2018 г.