Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


07.03.2018

    ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен”, проект на „Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“ и Доклад № Е-Дк-436 от 20.02.2018 г. по образуваната преписка, приет от КЕВР на 23.02.2018 г.

    На 14.03.2018 г. от 10:30 часа, в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен”, проект на „Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“ и Доклад № Е-Дк-436 от 20.02.2018 г. по образуваната преписка, приет от КЕВР на 23.02.2018 г.  

    В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, община Сливен, клиенти и организации на потребители.

    Проектите, внесени от „Топлофикация Сливен” ЕАД и Докладът по образуваната преписка, приет от КЕВР на 23.02.2018 г са публикувани на интернет страницата на КЕВР.