Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


28.02.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Дружеството е първият ВиК оператор с общинско участие, за който вече са изпълнени разпоредбите на Закона за водите и стартира процедура по одобрение на бизнес план и цени на ВиК услуги през новия регулаторен период.

Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва  изпълнителният директор на ВиК дружеството Атанас Недялков.

В съответствие с чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако той отговаря на редица изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите да са разработени с оглед постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите да съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени да са обвързани с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ. 

През м. ноември 2017 г. е подписан Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите  –  ВиК системи и съоръжения между държавата и община Брацигово на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, който удостоверява, че на територията на община Брацигово няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост.  Договорът по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Община Брацигово и ВиК оператора е сключен на 11.01.2018 г. Във връзка с това, дружеството представи на 17.01.2018 г. в КЕВР преработен вариант на бизнес плана и на ценовото заявление. В резултат на това бизнес планът не можеше да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., и в тази връзка КЕВР утвърждава цени на ВиК услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за 2018 г., съобразно бизнес плана.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага за 2018 г комплексната цена за битовите клиенти и приравнените към тях потребители за трите вида услуги на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово да бъде в размер на 1,496 лв./куб.м. с ДДС. В нея са включени цени за доставяне на вода, отвеждане на вода и пречистване на отпадъчни води.  Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 3,885 лв./куб. м. за 2018 г.

         На откритото заседание управителят на  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово Атанас Недялков заяви, че дружеството приема доклада на работната група относно новия бизнес план и цени на услугите. Той изрази благодарност на експертите на Комисията за оказаното съдействие при изготвянето на бизнес плана, който  съответства изцяло на новата регулаторна рамка и на направените от регулатора препоръки. Според него предлаганите цени на услугите са далеч по-ниски от изчисления праг на социалната поносимост и позволяват дружеството ефективно да изпълнява своите функции.

         В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритото заседание беше проведено обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на  „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово  и за утвърждаване на цена на ВиК услуги. В обсъждането участваха кметът на гр.Брацигово Петко Петков, председателят на Общинския съвет Надежда Казакова, представители на МРРБ, на Омбудсмана и на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ.  Представителите на общинското ръководство изразиха подкрепа за доклада на Комисията и потвърдиха, че предлаганите цени на ВиК услугите от общинския оператор са приети в хода на обсъждането на неговия бизнес план. От името на Омбудсмана беше изразено становището да бъде преценена икономическата обоснованост на предлаганите цени и бяха направени забележки, свързани с необходимостта от по-голяма яснота в кои населени места ще бъдат направени инвестиции. Красимир Богоев от Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ  подкрепи проекта за решение за бизнес плана и цени на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като посочи, че цените са значително под прага на социалната поносимост. От своя страна управителят на дружеството Атанас Недялков  заяви, че предлаганите бизнес план и цени са изцяло съгласувани с местното общинско ръководство. Според него сега действащите цени са неадекватни и не позволяват на дружеството да се развива, тъй като не са променяни от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв., докато за 2018 г. тя е в размер на 510 лв.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на услугите на  „„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово  ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 22.03.2018 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.