Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАПОЧВА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА В "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК" АД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНО ТОПЛОПОДАВАНЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


28.02.2018

Във връзка с постъпили сигнали за нарушено топлоподаване към клиентите на "Топлофикация – Перник" АД, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов издаде заповед за извънредна проверка на топлофикационното дружество. Предмет на проверката е да се установи основателността на жалбите и ако те бъдат потвърдени – какви действия са предприети от "Топлофикация – Перник" АД.

След приключване на проверката в "Топлофикация – Перник" АД, проверяващият екип от експерти на КЕВР ще изготви доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.