Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: "НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НЕ ПРЕДОСТАВЯ НА КЕВР ПРАВОМОЩИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СДЕЛКАТА ЗА ЧЕЗ"


27.02.2018

„В своите действия КЕВР се ръководи само и единствено от закона и подзаконовата нормативна уредба и не разполага със законови правомощия за проверка на сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ към настоящия момент“. Това заяви председателят на енергийният регулатор доц. Иван Иванов на пресконференция, на която бяха разяснени правомощията на Комисията по сделката.

Като изтъкна изключително големия обществен интерес, той очерта случаите, в които регулаторът може да предприеме действия преди сделката да бъде финализирана. „Първият е, ако се касае за продажба на обособена част от лицензирано дружество, но в случая не става въпрос за такава продажба, тъй като дружеството се продава в цялост. Вторият случай е, ако купувач залага частично или изцяло материалните активи на дружеството, с които то осъществява лицензионна дейност. До момента също нямаме информация за това“, каза ръководителят на регулатора. Според него всички други правомощия могат да бъдат търсени в друга нормативна уредба и засягат дейността на други държавни органи.

Доц. Иван Иванов разясни, че след като процедурата по продажба на дружеството бъде приключена и стане факт, КЕВР ще осъществява строг контрол по спазване на условията по лицензията от страна на енергийното дружество. „При окончателно приключване на сделката, КЕВР има много ясно разписани правомощия, които са свързани с превантивен, текущ и последващ контрол на енергийното дружество, независимо кой е новият собственик. Регулаторът ще осъществява мониторинг върху дейността на собственика за спазване на изискванията на лицензията и на качеството на предоставяната от дружеството услуга. В случай, че това качество не бъде гарантирано на необходимото ниво, КЕВР е в правото си да пристъпи към налагане на административно-наказателни мерки. По този начин на българските граждани и на българския бизнес ще бъде гарантирана сигурност на доставките на електроенергия и качество на предоставяните услуги“, подчерта на брифинга доц. Иван Иванов. Председателят на КЕВР изрично поясни, че кредитите за покупката на активите на ЧЕЗ, няма да бъдат считани за бъдат ценообразуващ елемент и по никакъв начин няма да бъде плащани през цената на електроенергията за потребителите на регулирания пазар.

Във връзка със започващия от 1 юли т.г. нов регулаторен период, за който дружествата предстои да внесат в КЕВР ценовите си предложения, председателят на енергийния регулатор заяви, че потребителите на регулирания пазар на електроенергия нямат основания за безпокойство във връзка с цените на електроенергията. „Българските граждани трябва да са сигурни, че КЕВР няма да допусне резки движения в цените на електроенергията, които предстои да бъдат одобрени от 1 юли за следващия едногодишен ценови период. Комисията ще направи цялостен преглед на разходите на енергийните дружества за изминалия регулаторен период и при неизпълнение на заложените показатели в техните бизнес планове, ще налага корекции в ценовите заявления, както това стана през миналата година, след като регулаторът констатира сериозно неизпълнение на инвестиционните им програми“, каза доц. Иван Иванов.