Новини

На 12.02.2018 г. от 14 ч. в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на "Коген Загоре" ЕООД


08.02.2018

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на "Коген Загоре" ЕООД