Новини

КЕВР ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПОДКОМИСИЯ ВИЖДАНИЯТА СИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ОБОСНОВА РЕШЕНИЕТО СИ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 ЯНУАРИ 2018 г.


01.02.2018

„Решението на регулатора за цената на природния газ за І-то тримесечие на 2018 г. е напълно обосновано и е взето в съответствие с нормативните изисквания и заложените параметри в договора на „Булгаргаз“ЕАД и „Газпромекспорт“. Регулаторът коригира исканата цена в заявлението на обществения доставчик, тъй като не намери основания да признае някои негови разходи и по този начин увеличението на цената беше не с 2,87% , а с 2,75%“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на заседанието на парламентарната Подкомисия за наблюдение на дейността на енергийния регулатор, в което участваха и Евгения Харитонова, член на Комисията, както и експерти на регулатора. Той поясни, че промяната в цената на природния газ запазва в досегашния им размер цените на топлинната енергия, които ще останат без промяна до края на отоплителния сезон. Запазват се и цените на електрическата енергия на регулирания пазар, тъй като няма основание за промяна в цената на високоефективната електроенергия, произвеждана по комбиниран способ от топлофикационните дружества. Иван Иванов информира, че на 10 февруари „Булгаргаз" ЕАД следва да публикува първоначалната си прогноза за цената на природния газ за второто тримесечие на годината, след което на 10 март т.г. официално да внесе в КЕВР своето ценово заявление.

В парламентарната Подкомисия беше проведена и дискусия за състоянието на свободния пазар на електроенергия, в която участваха представители на БФИЕК и на граждански сдружения. По отношение на нормализиране на ситуацията с цените на борсовия пазар на електроенергия председателят на КЕВР поясни, че регулаторът не може да контролира двустранните договори на бизнеса с търговците на ток. Същевременно той предложи като възможни решения завръщането на дребния бизнес на регулирания пазар, където цената на тока е по-ниска, а големите работодатели директно да купуват електроенергия от борсата. "По този начин ще бъдат постигнати два ефекта – от една страна, дребният бизнес ще има стабилна цена на електроенергията, а от друга – едрата индустрия ще може самостоятелно и без посредници да закупува необходимите количества електроенергия по борсови цени. При намаляващ брой на техните клиенти, търговците на електроенергия няма да могат необосновано да увеличават цената на електроенергията, която предлагат в договорите си“, подчерта доц. Иванов.

На дискусията в Подкомисията доц. Иван Иванов информира, че КЕВР разработва  модел, който предвижда всички топлофикационни дружества и заводски централи да предоставят на борсата цялото количество електроенергия, произведена по високоефективен комбиниран способ. Изчисленията показват, че по този начин на борсата да бъдат осигурени допълнителни 400 мегавата електроенергия, което ще повиши нейната ликвидност. Предвижда се това да става чрез „договори за разлика“, като цената се формира от два компонента - борсова цена и надбавка, отчитаща техническите параметри на отделните топлоцентрали. Председателят на КЕВР посочи, че за целта е необходимо законодателят да промени чл. 162 от Закона за енергетиката, който задължава НЕК да изкупува на преференциални цени високоефективната електроенергията, произведена по комбиниран способ. Председателят на Подкомисията Валентин Николов информира, че подготвяните от парламентарната енергийна комисия промени в Закона за енергетиката целят пилотно тестване на договорите за разлики и целта е законовите изменения да влязат в сила преди началото на новия ценови период от 1 юли 2018 г.

Председателят на КЕВР изтъкна като особено важна мярка за гарантиране на прозрачна борсова търговия приемането и на законодателни промени за въвеждане на изискванията на европейския Регламент за интегритет и прозрачност на пазара на едро – REMIT. Според него това ще осигури необходимите правомощия на КЕВР да осъществява надзор и мониторинг на пазара на едро, включително да разследва случаи на изтичане на вътрешна информация, манипулации и пазарни злоупотреби от страна на участници, както и да налага възпиращи и пропорционални санкции. „Изпълнението на тези нови и важни функции на регулатора налага създаването на специализирано звено, за което е необходимо допълнително финансиране за повишаване на административния капацитет и за осигуряване на специализиран софтуер и друга инфраструктура“, каза доц. Иван Иванов.