Новини

КЕВР УЧАСТВА В ЕКСПЕРТНА ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БАЛАНСИРАЩИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


17.01.2018

Предизвикателствата пред балансиращия пазар на електроенергия в България, свързани с влиянието на пазарните механизми, ефектите от въвеждането на пазар „в рамките на деня“ и постиганите ценови нива бяха основните теми на проведената дискусия от поредицата Energy Managers’ Forum, организирана от списание „Ютилитис“. Сред ключовите лектори на дискусията беше Пламен Младеновски, директор на Дирекция „Електроенергетика и Топлоенергика“ в  КЕВР.  В дискусията участваха представители на БЕХ и на държавни енергийни компании, БФИЕК, ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про, AES България, „Контур Глобал Марица Изток 3“, Българската фотоволтаична асоциация, Българската ветроенергийна асоциация.

В изложението си Пламен Младеновски подчерта, че голяма част от изкривяванията и манипулациите на балансиращия пазар се дължат на липсата на реформи и на забавяне на пълната либерализация на електроенергийния пазар. Той посочи, че компетенциите на енергийния регулатор по отношение на балансиращия пазар са строго определени и те включват определяне на пределни цени за доставка на електроенергия, утвърждаване на методика за ценообразуването, както и дефиниране на формата на пазара - видове групи, изисквания към участниците, начините за разплащане. Сред проблемите на балансиращия пазар на електроенергия експертът на КЕВР изтъкна наличието на твърде широк спектър от типове балансиращи групи, но по негово мнение с преминаването към пълната либерализация, на пазара ще останат единствено стандартни балансиращи групи и това ще възпрепятства евентуални ценови изкривявания.

Според Пламен Младеновски предстоящото обвързване от 1.02.2018 г. на цената на балансиращата енергия за регулиране нагоре със среднодневната цена на енергийната борса на пазара „ден напред“ е адекватна пазарна мярка, която ще минимизира възможностите за манипулации и злоупотреби. В перспектива  регулаторът предстои да направи и втората неизбежна стъпка като обвърже цените на доставчиците на балансиращата енергия с почасовите цени на борсата.