Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД, ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.


15.01.2018

         КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва  изпълнителният директор на ВиК дружеството Тодор Гигински.

         В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021 г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. В доклада на работната група се посочва, че съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако той отговаря на редица изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите да са разработени с оглед постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите да съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени да са обвързани с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ. В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях.

         В изпълнение на законовите си функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 4.07.2016 г. на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, след извършени обстойни анализи, Комисията   няколкократно го върна на заявителя и му даде конкретни  указания за преработване и внасяне на   корекции. С представителите на дружеството бяха проведени редица срещи, на които бяха обсъдени необходимите промени. В резултат на това заявителят внесе  промени както в параметрите на бизнес плана на дружеството, така и в предложените цени на ВиК услугите за всяка от петте години на новия регулаторен период 2017-2021 г. Последният преработен вариант на бизнес плана и на ценовото заявление са представени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в КЕВР на 24.11.2017 г., с допълнения на 4.12.2017 г. В него предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2021 г. са близо 11 млн. лв. Първоначалният проект на бизнес плана е съгласуван от Общото събрание на Асоциацията по ВиК /АВиК/ - Добрич. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.  Последният преработен вариант на бизнес плана е представен в АВиК – Добрич, като Асоциацията по ВиК не се е произнесла в предвидения в договора 35-дневен срок по него. Съгласно чл. 27, ал. 5 от Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите, в този случай се счита, че бизнес плана е приет без възражения.

         Поради забавянето от страна на ВиК оператора при изготвянето на бизнес плана и заявление за цени на ВиК услуги, които да отговарят на всички нормативни изисквания и указания на Комисията, процедурата по неговото одобрение започва в началото на 2018 г. В тази връзка предложените от дружеството цени на ВиК услуги за 2017 г. няма да влязат в сила.

         След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада си работната група предлага за 2018 г комплексната цена за битовите клиенти и приравнените към тях потребители за трите вида услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич да бъде в размер на 3,281 лв./куб.м. с ДДС. В нея са включени цени за доставяне на вода, отвеждане на вода и пречистване на отпадъчни води. В сравнение с действащата от 2016 г. цена от 2,96 лв./куб.м. с ДДС, увеличението на комплексната цена на услугите за тези потребители е 10,6 %.  Предлаганата нова цена за битовите потребители е под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 6,10 лв./куб. м. за 2018 г. 

КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК операторите за изпълнението на бизнес плановете, като в края на третата година ще извършва отделно подробен регулаторен преглед. В него регулаторът ще оцени изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции незабавно ще променя цените на  ВиК услугите и ще ги намалява. 

         На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич Тодор Гигински заяви, че дружеството приема доклада на работната група относно новия бизнес план. Според него бизнес планът е разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки, а предлаганите цени на ВиК услугите са съобразени с прага за социалната поносимост за област Добрич, определен от НСИ.  

         В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритото заседание беше проведено обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич  и за утвърждаване на цена на ВиК услуги. В обсъждането участваха Омбудсманът на Република България Мая Манолова, представители на  Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Албена АД. Въпреки  изпратените покани за участие, на заседанието не присъстваха представители на членовете на Асоциацията по ВиК – Добрич – областният управител на област Добрич, както и кметовете на общините, влизащи в областта.

         Според Омбудсмана Мая Манолова процедурата по одобрение на бизнес плана трябва да бъде спряна, тъй като са допуснати нарушения на процедурата, а заложените разходи за инвестиции и нивото на социална поносимост на цените не са обосновани.   Обратното мнение застъпиха изказалите се представители на синдикатите - Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ и Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“. Според тях бизнес планът на дружеството е съобразен с всички законови изисквания и е балансиран и реалистичен, а нивото на предвидените инвестиции е изцяло обосновано. Припомнено беше, че КЕВР одобрява единствено пределни цени, които дружеството не може да надхвърля и цялото увеличение за периода до 2021г. възлиза на 6 стотинки/куб. м. Изразено беше становището, че предвидените средства за възнаграждения не са достатъчни и не гарантират в необходимата степен устойчивост на персонала. Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов обърна внимание, че ВиК дружествата са преобладаващо държавна собственост и тяхната цел не е да формират печалба, а да гарантират предоставянето на услуги. Без необходимите инвестиции е невъзможно „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да намали сегашните си големи загуби от 81% и да  постигне качество на услугите - категоричен беше той.

         В отговор на изложените становища в хода на общественото обсъждане директорът на „ВиК услуги в КЕВР Ивайло Касчиев уточни, че забавената процедура по одобрение на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е изцяло по вина на оператора. Тъй като не е бил несъобразен с изискванията, в продължение на близо година и половина бизнес планът е преработван многократно и дружеството е представило негов окончателен вариант едва на 4.12.2017 г. Експертът изрично подчерта, че първоначалният вариант на бизнес плана е съгласуван от Асоциацията по ВиК, а окончателният проект на бизнес плана е представен в АВиК, но няма произнасяне по него.

         „Свидетели сме на редица случаи, в които спазването на нормативната база от страна на КЕВР предизвиква реакции, което е напълно неприемливо в една правова държава“, каза на заседанието членът на КЕВР Ремзи Осман. Пояснено беше, че регулаторът няколкократно е давал задължителни указания за преработка на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, тъй като са констатирани значителни несъответствия по отношение на нормативните изисквания. Членът на КЕВР изрично посочи, че преди да постъпят за разглеждане от КЕВР, всички бизнес планове и заявленията за цени към тях са одобрени от съответните Асоциации по ВиК, в които членуват общините от съответната територия, и в хода на обсъжданията те са имали възможността да направят своите възражения. „В този смисъл - заяви Ремзи Осман - Комисията в нито един момент не е превишавала своите правомощия и е обсъждала бизнес плановете на дружествата, след като те предварително са били одобрени от местните ръководства в областта, в т.ч.  и от участващите в тях различни политически сили“.

         В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на услугите на  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 7.02.2018 г. 

         Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.