Новини

Комисията за енергийно и водно регулиране определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори за 2018 г.


12.01.2018

На основание т. 8 от „Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ“, Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение по Протокол № 3, т. 1 от 12.01.2018 г., определя следните коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия, които да се прилагат за 2018 г.:

1. Пренос и разпределение на електрическа енергия  – 0,21;
2. Пренос на топлинна енергия  – 0,21;
3. Разпределение на природен газ  – 0,12.