Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ЗАКОНОВИТЕ ТЕКСТОВЕ ИМПЕРАТИВНО ЗАДЪЛЖАВАТ ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОР ДА НАЛОЖИ САНКЦИИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД В ИЗРИЧНО ПОСОЧЕН РАЗМЕР“


22.12.2017

„Текстът в Закона за енергетиката, чл. 206 ал. 3, императивно задължава КЕВР да наложи санкция в размер на 3 млн. лв., тъй като в него изрично е записано, че всяко повторно нарушение се наказва с тази сума, без регулаторът да има възможност за преценка на значимостта на това нарушение. В него не се прави разграничение по отношение на тежестта на извършеното нарушение, а единствено се посочва, че при повторно извършено нарушение, налаганата имуществена санкция е в трикратен размер на максималната санкция по алинея 1, която е  1 млн. лв. Алинея 3 не дава минимален или максимален размер на санкцията, а разпорежда тя да бъде наложена в указания размер от 3 млн. лв“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на брифинг във връзка с издадените от регулатора две наказателни постановления на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, които са в общ размер на 6 млн. лв.

Наказателните постановления са наложени на дружеството за установени нарушения по чл. 63 от Общите условия, който изисква при подмяна на средство за търговско измерване, издаваният констативен протокол да бъде подписан от собственика на съответния обект, а ако той не присъства или откаже да го подпише  -  дружеството може да състави протокола в присъствието на свидетели и да го изпрати на клиента с препоръчано писмо. „След като има установено и документирано нарушение, КЕВР, спазвайки нормативната уредба, е задължен да изпълни разпоредбите на Закона за енергетиката. Ако регулаторът не беше направил това, можеше да се счита, че е прикрил извършеното нарушение,“ подчерта  доц. Иван Иванов. 

„Предприетите от КЕВР действия по никакъв начин нямат за цел влошаване на инвестиционния климат в страната. В своята дейност КЕВР е подкрепяла неизменно инвеститорите, когато те спазват закона и нормативната база в страната“, изтъкна председателят на регулатора.

Във връзка с връчването на наказателните постановления на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в навечерието на коледните празници, доц. Иван Иванов поясни, че след като безспорно са установени направените нарушения и са спазени необходимите срокове, на 14 декември 2017 г. председателят на КЕВР е взел решение за налагане на имуществените санкции. Поради необходимостта от технологично време за изготвяне на постановленията, те са връчени на дружеството на 21 декември т.г.

„Подобни случаи показват категорично необходимостта в Закона за енергетиката да се въведе разпоредба, която да позволи диференциация на налаганите имуществени санкции при повторни нарушения, с отчитане на тяхната значимост.  Комисията очаква това да стане факт при предстоящи промени в Закона за енергетиката“, каза председателят на КЕВР.

Предстои промяна в Общите условия на трите електроснабдителни и разпределителни дружества с цел те да бъдат уеднаквени, беше обявено на брифинга в КЕВР. Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в КЕВР поясни, че работна група на регулатора вече обсъжда постъпилите предложения. Поради продължителната процедура по приемането им, която предвижда провеждането на широк кръг обсъждания със заинтересованите страни, унифицирането на Общите условия се очаква да бъде факт през пролетта на следващата година.