Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА І-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.


21.12.2017

 

 Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на отоплителния сезон, запазват се и цените на електроенергията за битовите потребители на регулирания пазар

 

      На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за І - то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В заседанието участваха представители на вносителя на заявлението "Булгаргаз" ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

    При определяне на цената на природния газ КЕВР отчита изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

     Цената на природния газ от 01.01.2018 г. да бъде 352,91 лв. на 1000 куб. м. или 33,17 лв./MWh (без акциз и ДДС), се посочва в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направените изчисления съгласно прилагания ценови модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за І-то тримесечие на 2018 г. е с 2,82% по-висока от досегашната цена за ІV-то тримесечие на 2017 г. Предложената цена за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,02 лв./1000 nm3, както и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,35 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в Чирен.

     В цената на природния газ от 352,91 лв. на 1000 куб. м. не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. Крайните снабдители следва да превеждат събраните суми на „Булгаргаз“ ЕАД, което от своя страна ги превежда на „Булгартрансгаз” ЕАД.

    „Планираното увеличение на цената на природния газ е в размер, който няма да доведе до повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон. Няма да има промяна и в цената на електрическата енергия за битовите потребители и небитовите  потребители на регулирания пазар“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред журналисти след откритото заседание на Комисията. Той увери, че регулаторът ще търси всички възможности тези цени да бъдат запазени и след 1 април 2018 г., когато предстои да бъде определена цената на природния газ за второто тримесечие.

     Окончателното решение на Комисията за утвърждаване на цени за І-то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.12.2017 г.