Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ


01.12.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „ГАЗO-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2018-2022 Г.

На 07.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД на пределни цени за разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД на пределни цени за разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „ТЕЦЕКО“ ЕООД НА ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ, КОМПОНЕНТА ЗА СНАБДЯВАНЕ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2018-2022 Г.

На 07.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „ТЕЦЕКО“ ЕООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на „ТЕЦЕКО“ ЕООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.