Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ


29.11.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „АРЕСГАЗ“ ЕАД НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ И „СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ“, И ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ „ДОБРУДЖА“ И ОБЩИНИТЕ ДОБРИЧ, ТЕРВЕЛ, ТЪРГОВИЩЕ И ОМУРТАГ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

На 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „АРЕСГАЗ“ ЕАД НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ“, „СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ“, КОМПОНЕНТА ЗА СНАБДЯВАНЕ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ И ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ „МИЗИЯ“ И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

На 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА „КНЕЖА-ГАЗ“ ООД НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2019 Г.

На 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Кнежа-газ“ ООД на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за утвърждаване на „Кнежа-газ“ ООД на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.