Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


23.11.2017

КЕВР проведе четири открити заседания, на които бяха  обсъдени доклади на работните групи по заявленията на енергийни дружества за издаване, изменения и прекратяване на лицензии за дейността "търговия с електрическа енергия". В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а заседанията бяха излъчени онлайн.

На първото открито заседание Комисията разгледа доклад на работната група във връзка със заявлението на дружеството на  „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Присъстващите на заседанието представители на заявителя изразиха съгласието си с констатациите и заключенията в доклада.

На проведеното второ открито заседание Комисията обсъди доклад на работната група по заявлението на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия  за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“. На обсъждането не присъстваха представители на заявителя. 

На трето открито заседание КЕВР разгледа доклад на работната група по заявлението на „ЛОНИКО“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Присъстващите представители на дружеството потвърдиха съгласието си с изводите в доклада.

На четвъртото открито заседание регулаторът обсъди доклад на работната група по заявлението на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ за прекратяване на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. В писмено становище на дружеството, получено в регулатора, беше изразено съгласие със заключенията в доклада.

КЕВР ще приеме решения по заявленията на четирите енергийни дружества на закрито заседание на 7.12.2017 г.