Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ И ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КОРИГИРАНИ НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ И ЦЕНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЦЕНОВИ ПЕРИОД ОТ РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД НА ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА


22.11.2017

Причина за предлаганите корекции е неизпълнение на утвърдените прогнозни инвестиции на дружествата

 

 

      КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ проведе открити заседания и обществени обсъждания , на което бяха обсъдени доклади на работните групи и проекти на решения във връзка с анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на дружествата „Правецгаз 1“ АД, за територията на община Правец, на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков и на Балкангаз 2000“ АД, за територията на община Ботевград. Съгласно нормативните изисквания докладите и проектите за решения бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритите заседания участваха изпълнителните директори и ръководствата на трите газови дружества.

      Предлаганите от регулатора корекции на необходимите приходи и цени на „Правецгаз 1“ АД,  „Комекес“ АД  и  „Балкангаз 2000“ АД са в резултат на извършена проверка от сформирана работна група за изпълнението на показателите в одобрените им бизнес планове за 2016 г. Извършеният анализ при проверката на работната група установи наличие на разлика между прогнозираните и отчетените инвестиции на трите дружества. В съответствие с Наредбата за регулиране цените на природния газ, след извършване на регулаторен преглед въз основа на представените отчети и/или извършена проверка, КЕВР има право да изменя цените на дружествата в края на всяка ценова година или в края на регулаторния период, със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции. Въпреки нормативните изисквания, нито едно от трите дружества не е подало заявление до регулатора за изменение на коригирани необходими приходи и/или цени за неговата територия, при положение, че КЕВР ги е уведомила писмено за това тяхно задължение.

      На откритите заседания представителите на Правецгаз 1“ АД, „Комекес“ АД и   Балкангаз 2000“ АД заявиха,че нямат възражения по отношение на изводите в докладите на работните групи. В същото време те посочиха конкретни обстоятелства, които са възпрепятствали изпълнението на утвърдените им от КЕВР бизнес планове през регулаторния период. На проведените обществени обсъждания от страна на регулатора беше подчертано, че промяната в инвестиционните планове при всички случаи следва да бъде отразена в цените на дружествата за техните потребители. Изтъкнато беше, че в конкретния случай Комисията не налага санкции, а в съответствие с нормативните изисквания, извършва изравняване между прогнозните разходи на дружествата и действително извършените от тях разходи.

      В 14-дневен срок Правецгаз 1“ АД,  „Комекес“ АД  и  Балкангаз 2000“ АД могат да подадат в КЕВР мотивирани писмени становища, след което на 14.12.2017 г. е насрочено закрито заседание на КЕВР за приемане на окончателно решение.