Новини

ДОЦ.ИВАН ИВАНОВ: „С ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" АД ЩЕ БЪДЕ В РАМКИТЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ ОТ КЕВР 20%“


09.11.2017

КЕВР представи пред парламентарната Подкомисия за наблюдение дейността на регулатора анализ на влиянието на новия тарифен модел и актуални проблеми в регулацията на ВиК сектора

 

     През първия месец от въвеждането на новия европейски входно-изходен тарифен модел приходите на "Булгартрансгаз" АД са нараснали с 24%, при заложено увеличение от 20 на сто.  На практика прогнозата на КЕВР за увеличение на годишните приходи на „Булгартрансгаз“ АД в рамките на 20 на сто се потвърждават и нямат основание опасенията на бизнеса, че с въвеждането на новия тарифен модел неговите разходи ще се увеличат с над 50%. Регулаторът вече изпълнява поетия ангажимент периодично и критично да следи утвърдените  необходими парични приходи на компанията и реално събраните приходи, с цел да не се допуснат изкривявания“.  Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред депутатите от Подкомисията за наблюдение на дейността на енергийния регулатор по време на изслушване във връзка с промените в модела и цената на природния газ за последното тримесечие на годината. В заседанието участваха и членовете на Комисията Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Георги Златев, Ремзи Осман, Валентин Петков, Димитър Кочков и Владко Владимиров.

    Според доц. Иванов причина за по-високите приходи на "Булгартрансгаз" АД са неоптимизираните заявки за резервиране на капацитети на основни потребители на природен газ, в резултат на което през м. октомври те са заплатили с 300 хиляди лева повече. „Уверен съм, че участниците на газовия пазар ще оптимизират своите заявки след този първи месец на прилагане на новия тарифен модел. Ако това се случи и тези 300 хиляди лева бъдат приспаднати, увеличението на приходите на "Булгартрансгаз" АД през м. октомври 2017 г. ще бъде в рамките на 18,1%, в сравнение с м. октомври 2016 г.“,  посочи доц. Иван Иванов.

    Председателят на КЕВР припомни, че с влизането на новия входно-изходен тарифен модел у нас, от 1 октомври 2017 г. се въвеждат европейските правила и се заплаща два вида тарифи – тарифа за резервиране на капацитет и тарифа за пренос на реални количества природен газ. Моделът отчита степента на равномерност на заявките на потребителите и за тези от тях, които са с относително постоянно потребление и имат заявен твърд годишен капацитет реално цената  остава непроменена спрямо предходния модел. Той поясни, че по-високи са тарифите за клиентите с неравномерно потребление – месечно и тримесечно, каквито са топлофикационните дружества и те заплащат близо 2 пъти по-висока цена от потребители със заявен годишен капацитет за пренос на природен газ.

    В парламентарната подкомисия беше проведено изслушване на КЕВР и във връзка с актуални проблеми в регулацията на ВиК сектора. „Към момента КЕВР е утвърдила бизнес плановете и цените на услугите на ВиК оператори в 14 области на страната, като в процедура на одобрение са бизнес планове и цени на още три областни ВиК оператора. Одобрените планове обхващат обслужвани територии, в които живее 61% от населението“, информира членът на КЕВР Димитър Кочков. Той подробно анализира съществуващите проблеми, довели до забавяне на одобрението на някои бизнеспланове за новия регулаторен период. „Основна причина за това са затрудненията на редица ВиК оператори в изготвянето на бизнес плановете в съответствие с новите законови изисквания. Това принуждава регулаторът да връща тези бизнес планове със задължителни указания за доработка и повторно внасяне в Комисията“, посочи членът на КЕВР. Сериозна спънка е и обстоятелството, че някои ВиК оператори все още нямат подписани договори с Асоциациите по ВиК, което е задължително нормативно изискване КЕВР да започне процедурата по одобрение на бизнес плановете. По отношение на изпълняваните от ВиК операторите инвестиционни програми, особено важен фактор е инвестициите да бъдат насочени към постигане на индивидуалните показатели за качество, заложени в утвърдените бизнес планове, заяви Димитър Кочков. „КЕВР има важен инструмент по отношение на контрола върху изпълнението на инвестиционните програми, тъй като ежегодно контролира изпълнението на няколко групи показатели за качество на ВиК услугите, а след 3-та година на регулаторния период извършва цялостен преглед на изпълнението на заложените в бизнес плановете инвестиции. При сериозно неизпълнение на инвестициите и непостигане на показателите за подобряване на качеството на услугите, регулаторът ще ревизира утвърдените цени на ВиК операторите“, подчерта членът на КЕВР.

    По време на изслушването в Подкомисията, членът на КЕВР Ремзи Осман подкрепи провеждането на обсъждане в Народното събрание за въздействието на въведената единна цена на ВиК услугите в обслужваните територии и възможни законови промени във водния сектор.