Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ И ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК- БУРГАС, ВиК-ЯМБОЛ И ВиК-ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


09.11.2017

     КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва  управителят на дружеството Ганчо Тенев.

    В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021В г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, се посочва в доклада на работната група. Съгласно параметрите в бизнес плана, към 2017 г. "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас осигурява водоснабдяване на над 415 хил. души, 333 хил. ползват услуга отвеждане на отпадъчни води, а за 258 хил. е осигурено пречистване на отпадъчни води. Общата стойност на планираните инвестиции за петгодишния период е в размер на близо 88 милиона лв., от които 68,285 млн. лв. в публични ВиК активи и 19,640 хил. лв. в собствени ВиК активи. 

     В изпълнение на законовите си функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 30.06.2016 г. на бизнес плана на "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас регулаторът проведе с представителите на дружеството обсъждания на заложените в бизнес плана параметри. След извършени обстойни анализи, с решения на Комисията бизнес планът беше двукратно връщан на заявителя с указания в него да бъдат внесени корекции. В резултат на това настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите, за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

     В доклада на работната група за цените на услугите на "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, предлаганата за 2017 г. комплексна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти и приравнените към тях потребители, е в размер на 2,13 лв./куб.м. без ДДС. В сравнение с действащата от 2016 г. цена от 1,89 лв./куб.м. без ДДС, увеличението за тези потребители е 12%. Съгласно бизнес плана на дружеството, до 2021 г. комплексната цена се предвижда да достигне 2,49 лв./куб.м. без ДДС. Предлаганите нови цени за битовите потребители са значително под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 6,39 лв./куб. м. за 2017 г. и 7,31 лв./куб. м. – за 2021 г.

    На откритото заседание управителят на "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас Ганчо Тенев заяви, че дружеството приема доклада на работната група относно новия бизнес план, който е разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки.  

   Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Планираните от дружеството инвестиции за петгодишния период са в размер на 5,146 милиона лв., от които 4,5 млн. лв. в публични ВиК активи и и около 600 хил. лв. в собствени ВиК активи. По време на заседанието управителят на дружеството Стоян Радев   заяви, че дружеството приема доклада на работната група относно новия бизнес план.

   След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол и след прилагане на ценообразуващия модел по метода "горна граница на цени“, планираната от дружеството цена за 2017 г. за доставяне и отвеждане на вода  за битовите клиенти е в размер на 1,93 лв./куб. м. без ДДС. Досегашната цена за битовите потребители, действаща от 2012 г., е 1,63 лв./куб.м без ДДС, като предлаганото увеличение е 18,7%. Предлаганите цени за битовите и приравнените към тях потребители са под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,62 лв./куб. м. за 2017 г. 

    Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца  за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. За петгодишния регулаторен период дружеството планира инвестиции в размер на 16,4  милиона лв., от които 13,2 млн. лв. в публични ВиК активи и 3,2 млн. лв. в собствени ВиК активи.  В становището си управителят на дружеството  Ангел Престойски заяви, че приема без възражения доклада на работната група относно новия бизнес план.

   След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца и след прилагане на ценообразуващия модел по метода "горна граница на цени“, предлаганата за 2017 г. единна комплексна цена за битовите клиенти за трите вида услуги - доставяне, отвеждане и пречистване на вода, е в размер на 2,729 лв./куб. м. с ДДС. Цената е под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,219 лв./куб. м. за 2017 г. 

         В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на трите ВиК дружества и за утвърждаване на цените на техните ВиК услуги. В обсъжданията участваха представители на МРРБ, Националният браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“ и представител на областната Асоциация по ВиК-Враца. Според участниците в обсъждането предложените бизнес планове създават основа за устойчиво развитие на ВиК дружествата и за постигане на поставените пред тях цели за качество на предоставяните ВиК услуги. Представителите на синдикатите в бранша изразиха опасения от планирания размер на средствата за работни заплати, обучение и квалификация, което може да доведе до проблеми с кадровото им обезпечаване. В тази връзка ръководителят на работната група на КЕВР и директор на дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев поясни, че регулаторът се основава на констатациите в приетата от Народното събрание Водна стратегия и в Стратегията за развитие на водния сектор на Министерския съвет за недостатъчна ефективност на ВиК дружествата по отношение на персонала им, което изисква подобряване на управлението на дружествата с цел оптимизиране на техните разходи.  

     В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателните решения за одобряване на бизнес плановете и цените на услугите на трите ВиК дружества ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 30.11.2017 г.

    Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.