Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


07.11.2017

С проекта нормативно се регламентира въвеждането на новия пазарен сегмент „в рамките на деня“ на борсовия пазар на електроенергия

КЕВР проведе обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.  Процедурата е в съответствие с провежданата от КЕВР политика на пълна прозрачност в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност. Проектът е изготвен след анализ на постъпилите в определения срок писмени предложения от енергийните дружества, при спазване на принципите на равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни. Проектът за изменение на ПТЕЕ и докладът на работната група бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. Във връзка с общественото обсъждане Комисията изпрати покани за участие до заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - представители на държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители на енергийни дружества, енергийни търговци.

         Целта на Проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на нов пазарен сегмент „в рамките на деня“, като част от борсовия пазар на електрическа енергия у нас, се посочва в доклада на работната група. Това е необходимо с оглед развитието на интеграционните процеси на ниво Европейски съюз и осигуряването на условия за пазарно обединение на пазарите „ден напред“ и „в рамките на деня“. Новият сегмент за борсова търговия ще допринесе за постигане на по-голям баланс между търсенето и предлагането на електрическа енергия.  В доклада на експертите се посочва още, че с проекта се прецизират разпоредби относно видовете договори на пазара на електрическа енергия и възможните страни по тях, регламентират се по-ясно и отношенията между оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи във връзка с обмена на информация и съдържанието на сключваните помежду им договори. Независимият преносен оператор се задължава да въведе процедура по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство,  потребление и обмен в рамките на деня на доставка. Предвижда се също операторът да публикува на интернет страницата си инструкция за определяне броя на сесиите и изискванията за номиниране и валидиране на графиците в рамките на деня. По отношение на мониторинга на пазара се създава нов раздел, определящ информацията, която борсовият оператор следва да публикува с цел осигуряването на необходимите данни за наблюдение на електроенергийния пазар.

На общественото обсъждане становища по предлаганите промени в ПТЕЕ изразиха представители на ЕСО, НЕК, трите електроразпределителни предприятия - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, Асоциацията на търговците на електроенергия, БФИЕК, Българската соларна асоциация, Асоциацията на производителите на екологична енергия и Асоциация свободен енергиен пазар. Общо беше мнението, че предлаганият проект е важна стъпка за нормативната регламентация на новия пазарен сегмент „в рамките на деня“ и в него са отчетени голяма част от предложенията на търговските участници. Според някои от изказалите се на общественото обсъждане все още остава открит въпросът за участието на ВЕИ производители на енергийната борса, което би могло да допринесе за подобряване на ликвидността на борсовия пазар. Като недостатъчни бяха определени заложените правомощия на КЕВР за налагане на санкции при нарушаване на правилата от страна на пазарни участници. От страна на работната група, изготвила доклада за промените в ПТЕЕ, беше пояснено, че в съответствие с европейските практики промените са рамка, която не включва всички детайли, възникващи в практиката. Според експертите делегирането  на определени правомощия на лицензиантите е изцяло в духа на насоките на Асоциацията на европейските енергийни регулатори /ACER/, като КЕВР си запазва правото, при получаване на сигнали, да им дава задължителни указания за промени.

Окончателното приемане на измененията и допълненията на Правилата за търговия с електрическа енергия ще стане на закрито заседание на КЕВР на 7.12.2017 г.