Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „МЕРКИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА БОРСА ЩЕ ПОВИШАТ ДОВЕРИЕТО В НЕЯ И ЩЕ НАМАЛЯТ ЦЕНОВИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ“


02.11.2017

Експертна дискусия обсъди предстоящите законови промени в енергийния сектор, въвеждането на борсовия сегмент "в рамките на деня"и новите фундаменти на пазара на едро на електроенергия

 

     „За да се постигне ликвидност на електроенергийната борса е необходимо всички сделки извън регулирания пазар да бъдат сключвани на борсовия пазар. Важна стъпка за постигане на тази цел са предстоящите изменения в Закона за енергетиката, с които да се въведе задължение за голяма категория от производителите на електроенергия с лицензионен режим да предлагат на борсата енергията си, извън квотите за регулирания пазар“. Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на дискусия, организирана от „Пъблик Сървисис“ ООД и интернет портала Publics.bg, посветена на проблемите за ликвидността и ценовите нива в българския електроенергиен пазар. Доц. Иванов поясни, че предложението в момента се обсъжда с Комисията по енергетика в Народното събрание и предстои да бъде внесено официално. Според него с увеличаването на ликвидността ще бъде преодолян един от основните проблеми за БНЕБ, който поражда ценови изкривявания и подобна мярка ще доведе до засилване на доверието в борсата и в целия пазар на електроенергия. Постигането на ликвидност и на справедливи борсови цени ще даде възможност на регулатора за по-голяма прогнозируемост в регулаторните ценови решения, тъй като ценовите нива в по-голяма степен ще се определят от пазара.

    В дискусионния форум участваха заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, представители на Българската независима енергийна борса, енергийни компании, търговци на електроенергия, браншови асоциации, големи индустриални потребители и енергийни експерти.

     Във връзка с предстоящите промени в Правилата за търговия на електрическа енергия председателят на КЕВР поясни, че очакванията са те да бъдат приети в началото на декември т.г., след провеждане на обществено обсъждане с всички заинтересовани страни. С измененията се регламентира новият пазарен сегмент „в рамките на деня“ в първите месеци на 2018 г. Въвеждането му е необходимо с оглед развитието на интеграционните процеси на ниво Европейски съюз и осигуряването на условия за пазарно обединение на сегментите „ден напред“ и „в рамките на деня“.  „При всички случаи следва да се отчита, че това са само част от измененията, тъй като основните промени ще бъдат направени от Народното събрание в Закона за енергетиката и с тях на практика ще се утвърди приоритетът за пълна либерализация на електроенергийния пазар, с поставени конкретни срокове", подчерта доц. Иван Иванов.

       „Въвеждането на новия сегмент за борсова търговия „в рамките на деня“ е сред основните цели на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия и ще допринесе за постигането на по-голям баланс между търсенето и предлагането на електрическа енергия, по-голяма гъвкавост в планирането и ще намали загубите на търговските участници“, заяви в изказването си на дискусията Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“  в КЕВР.  Той отбеляза, че остават открити редица въпроси за участието на борсата на определени производители, тъй като сегментът в „рамките на деня“ се въвежда трудно при съществуването на хибриден пазар, т.е. при наличието на регулиран пазар. Според него основните изменения на Правилата за търговия на електрическата енергия ще влязат в сила след промените в Закона за енергетиката, тъй като големият регулиран сегмент на практика не дава възможност производителите на електроенергия от ВЕИ да излязат на борсовия пазар. Пламен Младеновски разясни и други насоки в промените, свързани с  прецизирането на разпоредби относно видовете договори на пазара на електрическа енергия и страните по тях и по-ясното регламентиране  на отношенията между оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи във връзка с обмена на информация и съдържанието на сключваните помежду им договори. Независимият преносен оператор ще бъде задължен да въведе процедура по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство, потребление и обмен в рамките на деня на доставка. Предвижда се също той да публикува на интернет страницата си инструкция за определяне броя на сесиите и изискванията за номиниране и валидиране на графиците в рамките на деня. По отношение на мониторинга на пазара се създава нов раздел, определящ необходимата информация, която борсовият оператор следва да публикува с цел осигуряването на необходимите данни за мониторинг на електроенергийния пазар. Във връзка с прилагането на всички тези нови изисквания КЕВР ще има правото да издава указания за прилагане на Правилата за търговия с електрическа енергия и да следи за тяхното изпълнение.

     КЕВР ще има ключова роля за надзора на пазара, което предстои да бъде регламентирано с предстоящите промени в основния законодателен пакет, подготвян от Министерство на енергетиката, подчерта в хода на дискусията председателят на регулатора доц.Иванов. Промените предвиждат разширяване на надзорните функции на Комисията посредством въвеждането на ясни правомощия за провеждане на разследване и определянето на засилени санкции при опити за манипулации на борсовия пазар.