Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ГР. БУРГАС И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ГР. БУРГАС


02.11.2017

     На 09.11.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,  гр. Бургас и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,  гр. Бургас.

      В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

     Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,  гр. Бургас и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,  гр. Бургас е публикуван на интернет страницата на КЕВР.