Новини

ДЕЛЕГАЦИЯ НА КЕВР БЕШЕ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ПОКАНА НА РЕГУЛАТОРНИЯ ОРГАН ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ (EMRA)


27.10.2017

   В рамките на визитата бяха проведени срещи и с парламентарната Комисия по енергетика, търговия и индустрия, в Енергийната борса (EXIT) и в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество /ЧИС/

     Енергийните регулатори на Република България и на Република Турция подкрепят сключването на двустранно Споразумение за сътрудничество като важна стъпка за установяване на ефективно взаимодействие между двете институции. Документът ще създаде институционалната правна рамка за обмяна на регулаторни практики и ще допринесе за повишаване качеството на регулаторната дейност. Около това становище се обединиха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и президентът на Регулаторния орган за енергийния пазар в Турция (EMRA) г-н Мустафа Ялмаз по време на проведените разговори в централата на турския енергиен регулатор в Анкара. Ръководителят на българския енергиен регулатор беше начело на делегация на КЕВР, която по покана на EMRA направи официално посещение в Турция от 25 до 27.10.2017 г. В състава на делегацията участваха и членовете на регулатора Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Ремзи Осман и Владко Владимиров. 

     На проведените разговори делегациите на EMRA и КЕВР обсъдиха актуални въпроси, свързани с  организацията, функциите и дейността на двата регулаторни органа. Специално място беше отделено на приоритетите им в областта на регулаторната дейност в секторите „Енергетика“ и „Природен газ“. Изнесени бяха презентации по теми, включващи структурата на пазарите на електроенергия и природен газ и ролята на националните регулатори, националните цели за развитие на тези сектори, както и възможностите за ускоряване интеграцията на регионалните пазари на електроенергия и природен газ. Членът на КЕВР Александър Йорданов представи  основните регулаторни аспекти на пазара на природен газ в България, с акцент върху структурата, функциите и независимостта на КЕВР. Той отдели специално внимание и на новите подзаконови актове на Комисията, определящи рамката на пазара на природен газ и очерта перспективите за либерализация и интеграция на българския пазар на природен газ с европейския и регионален пазар.

     Доброто взаимодействие между парламентите и националните регулаторни органи има важна роля за приемането на необходимата законова уредба, гарантираща  изпълнението на ефективни регулаторни функции в енергийната област, беше общото мнение на срещата  на българската делегация с ръководството на Комисията по енергетика, индустрия и търговия в Парламента на Република Турция. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта ролята на енергийните регулатори за осигуряване на равнопоставеност за всички участници в сектора и постигане на баланс между интересите на енергийните дружества и потребителите. Турските парламентаристи бяха информирани за последователните усилия на КЕВР за установяване на активно практическо взаимодействие между енергийните регулатори на Балканите, за което  важна роля ще има бъдещото споразумение за сътрудничество с турския енергиен регулатор EMRA. От турска страна беше дадена висока оценка на двустранните отношения в енергийния сектор и беше изтъкнато значението на двата междусистемни електропровода между Турция и България, както и на проектите за възобновяема енергия и обмена на ноу-нау.   

     Делегацията на КЕВР посети и Енергийната борса в Истанбул, където разговаря с члена на Борда Мустафа Караан и изпълнителните директори по стратегическото и бизнес развитие.  Обсъдени бяха актуални въпроси на организацията на борсовата търговия с електроенергия и природен газ и практически проблеми по осъществявания мониторинг и контрол за прозрачност на сключваните сделки и възпрепятстване на пазарни злоупотреби. Представителите на турската енергийна борса разясниха  структурата на електроенергийния пазар в Турция и дейността й в отделните сегменти и платформи.  От 2015 г. се осъществява борсова търговия в  пазарните сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“, а от април 2018 г. предстои старт и на платформата за търговия с природен газ.  От турска страна беше изразено желание за установяване на по-тесни контакти с Българската електроенергийна борса, което би допринесло и за осъществяване на съвместни проекти от взаимна полза.   

     В рамките на визитата делегацията на КЕВР проведе среща с генералния секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество /ОЧИС/ Майкъл Христидис и заместник генералния секретар Траян Кебелиу.   На разговорите присъстваха и изпълнителният директор на ОЧИС в сектор „Енергетика“ Едуард Паноян, Росица Стоева – изпълнителен директор, генералният консул на Р България в Истанбул Ангел Ангелов и търговски съветници от българското консулство. Ръководството на ОЧИС представи дейността на организацията в сектор „Енергетика“, в т.ч. и проектите за регионално сътрудничество и Мрежата за зелена енергия. Един от приоритетите е в перспектива да бъде създаден интегриран енергиен пазар в Черноморския регион, за което важна роля има взаимодействието между енергийните регулаторни органи на страните- членки на ОЧИС. Председателят на КЕВР Иван Иванов подчерта, че България е заинтересована от задълбочаване на сътрудничеството между страните-членки в рамките на работните групи на ОЧИС за „Енергетика и вода“. Според него идеята за учредяване на Форум на енергийните регулаторни органи на страните-членки на ОЧИС може да бъде от полза за регионалното сътрудничество в областта на регулаторните практики.

     Завършилата визита в Република Турция е продължение на провежданата от КЕВР политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с енергийните регулатори в региона на Балканите. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора, както и с водните регулатори на Косово и Албания.