Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


30.10.2017

     На 07.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

     В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

     Проектът за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, докладът на работната група и съгласувателната таблица са публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации, в съответствие с провежданата от КЕВР политика на пълна прозрачност в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност.