КЕВР ПРОВЕДЕ ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“...

ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“...

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА І –ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК