Събития

На 14.03.2018 г. от 10.30 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен”, проект на „Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“ и Доклад № Е-Дк-436 от 20.02.2018 г. по образуваната преписка, приет от КЕВР на 23.02.2018 г.

14.03.2018