Събития

На 23.11.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47 от 09.10.2017 г. на "Фина Енерджи Трейдинг" БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

23.11.2017