Събития

На 23.11.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 15.05.2017 г. на "ЛОНИКО" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

23.11.2017