Събития

На 23.11.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 29.08.2017 г. на "ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество" за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

23.11.2017