Събития

На 09.11.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

09.11.2017