Събития

На 09.11.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-14-13 от 19.10.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-12 от 19.10.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

09.11.2017