Събития

На 18.10.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-43 от 31.08.2017 г. на „Едисън Трейдинг“ СпА за прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

18.10.2017