Събития

На 10.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „ Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД

10.10.2017