Събития

На 25.09.2017 г. от 14.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV тримесечие на 2017 г.

25.09.2017