Събития

На 25.09.2017 г. от 15:10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на "Костинбродгаз" ООД изменение на утвърдените цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа за територията на община Костинброд

25.09.2017