Събития

На 25.09.2017 г. от 15.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период на "Костинбродгаз" ООД за територията на община Костинброд

25.09.2017