Събития

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 08.07.2019 г. на „Енско Трейдинг“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

14.11.2019