Събития

На 06.11.2019 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „АЦК” ООД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „АЦК” ООД

06.11.2019