Събития

На 09.10.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-01-7 от 06.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-01-7 от 22.07.2019 г. и заявление с вх. № В-17-01-8 от 06.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-01-11 от 22.07.2019 г. и с вх. № В-17-01-11 oт 16.09.2019 г.

09.10.2019