Събития

На 27.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-25 от 21.06.2019 г. на „Енерджи МТ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

27.09.2019